اخبار

  نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه ([SHAMSIPUBLISHSTARTDATE])
         نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه روز یک شنبه  مورخ 1/12/95با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی و روسای دانشکده ها ، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی ، رئیس کتابخانه ی مرکزی و مدیر انتشارات در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه  چگونگی پردا...

  برگزاری چهارمین جلسه کمیته مالی دانشگاه ([SHAMSIPUBLISHSTARTDATE])
چهارمین  جلسه کمیته مالی دانشگاه در سال95، روز چهارشنبه مورخ 19/10/95در دفترمدیریت پژوهش تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این جلسه 3طرح تحقیقاتی و 8طرح- پایان نامه از لحاظ مالی مورد بررسی قرار گرفت.

   برگزاری سومین جلسه کمیته مالی دانشگاه ([SHAMSIPUBLISHSTARTDATE])
سومین جلسه کمیته مالی دانشگاه در سال95، روز چهارشنبه مورخ 8/10/95در دفترمدیریت پژوهش تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این جلسه 1طرح تحقیقاتی و 8طرح- پایان نامه  تحقیقاتی از لحاظ مالی مورد بررسی قرار گرفت.                   ...

   برگزاری هفتمین جلسه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه ([SHAMSIPUBLISHSTARTDATE])
 هفتمین  جلسه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه در سال 95 ، روز شنبه4/10/95 با حضور اعضاء در دفتر مدیریت پژوهش تحقیقات و فناوری برگزار گردید.در این جلسه 2طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت. 

   برگزاری هفتمین جلسه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه ([SHAMSIPUBLISHSTARTDATE])
 هفتمین  جلسه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه در سال 95 ، روز شنبه4/10/95 با حضور اعضاء در دفتر مدیریت پژوهش تحقیقات و فناوری برگزار گردید.در این جلسه 2طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت. 

  ششمین جلسه شورای پژوهشی ([SHAMSIPUBLISHSTARTDATE])
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه روز سه شنبه مورخ 27/07/95با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی و روسای دانشکده ها ، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی ، رئیس کتابخانه ی مرکزی و مدیر انتشارات در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال 1394 و  درخواست های ارسالی به ش...

  برگزاری چهارمین جلسه کمیته اخلاق پزشکی ([SHAMSIPUBLISHSTARTDATE])
چهارمین جلسه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه در سال 95 ، روز شنبه 3/07/95 با حضور اعضاء در دفتر مدیریت پژوهش تحقیقات و فناوری برگزار گردید.در این جلسه 16طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.  

  برگزاری سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه ([SHAMSIPUBLISHSTARTDATE])
        سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه روز سه شنبه 1/4/95 با حضور معاونت محترم تحقیقات،مدیریت پژوهش،روسای دانشکده ها،رئیس کتابخانه مرکزی و مدیر انتشارات در سالن توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار گردید.در این جلسه پیشنهادات کمیته بازبینی آیین نامه پژوهشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

  برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در سال 95 ([SHAMSIPUBLISHSTARTDATE])
         دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه روز شنبه 22/3/ 95با حضور معاونت محترم  تحقیقات ، مدیریت پژوهش، روسای دانشکده ها، سر پرست کمیته تحقیقات دانشجویی، رئیس کتابخانه مرکزی و مدیر انتشارات در سالن توسعه آموزش پزشکی  دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه پیشنهادات کمیته بازبینی آئی...

  برگزاری دومین جلسه کمیته اخلاق پزشکی سال 95 ([SHAMSIPUBLISHSTARTDATE])
    دومین جلسه کمیته اخلاق پزشکی در سال 95 روز دوشنبه 17/3/95 با حضور اعضاء در دفتر مدیریت پژوهش تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در این جلسه 18 طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.
جستجو
دات نت نیوک فارسی